ಮೆಣಸು

ಹಣ್ಣು

ಹೂಗಳು

ತರಕಾರಿ

ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ

ಶೇಂಗಾ

ಹತ್ತಿ

ಕಬ್ಬು

ಭತ್ತ

ಸೋಯಾಬೀನ್